You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 113 minutes

Drama
Director: Daihachi Yoshida
Writer: Yukiko Motoya and Daihachi Yoshida
Producer: Shuji Kakimoto, Keisuke Konishi and Yutaka Suzuki
Cast: Eriko Sato, Aimi Satsukawa, Hiromi Nagasaku, Masatoshi Nagase, Seiji Nozoe, Shoichiro Tanigawa, Nobumichi Tosa, Kôichi Ueda, Hiroshi Yamamoto and Ryotaro Yonemura

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for Funuke - Show Some Love, You Losers!


© 2017 Riverfront Times

Website powered by Foundation