You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 113 minutes

Drama
Director: Daihachi Yoshida
Writer: Yukiko Motoya and Daihachi Yoshida
Producer: Shuji Kakimoto, Keisuke Konishi and Yutaka Suzuki
Cast: Eriko Sato, Aimi Satsukawa, Hiromi Nagasaku, Masatoshi Nagase, Seiji Nozoe, Shoichiro Tanigawa, Nobumichi Tosa, Kôichi Ueda, Hiroshi Yamamoto and Ryotaro Yonemura

Now Playing

Funuke - Show Some Love, You Losers! is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation