You searched for:

  • [X]Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito)
  • Start over

Search for…

Narrow Search

Director: Takashi Miike
Writer: Yuuji Aoki and Masakuni Takahashi
Producer: Yoichi Arishige, Kazushi Miki and Motomu Tomita
Cast: Sho Aikawa, Shirô Sano, Yu Tokui, Midoriko Kimura, Kogan Ashiya, Akaji Maro, Takashi Ebata, Yojin Hino, Toshiki Ayata and Houka Kinoshita

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito)


© 2017 Riverfront Times

Website powered by Foundation