You searched for:

  • [X]Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito)
  • Start over

Search for…

Narrow Search

Director: Takashi Miike
Writer: Yuuji Aoki and Masakuni Takahashi
Producer: Yoichi Arishige, Kazushi Miki and Motomu Tomita
Cast: Sho Aikawa, Shirô Sano, Yu Tokui, Midoriko Kimura, Kogan Ashiya, Akaji Maro, Takashi Ebata, Yojin Hino, Toshiki Ayata and Houka Kinoshita

Now Playing

Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito) is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation