You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 134 minutes

Drama
Director: Sanping Han and Jianxin Huang
Writer: Baoguang Chen and Xingdong Wang
Cast: Guoqiang Tang, Guoli Zhang, Qing Xu, Jin Liu, Kun Chen, Wufu Wang, Xueqi Wang, Sha Liu, Jian Wang and Bing Wang

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for The Founding of a Republic (Jian guo da ye)


© 2017 Riverfront Times

Website powered by Foundation