You searched for:

  • [X]The Kirishima Thing (Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo)
  • Start over

Search for…

Narrow Search

Director: Daihachi Yoshida
Writer: Ryô Asai
Producer: Yoko Edami, Kazuhisa Kitajima and Takahiro Sato
Cast: Ryunosuke Kamiki, Masahiro Higashide, Suzuka Ohgo, Kurumi Shimizu, Shigeru Okuse, Mayu Matsuoka, Isao Enomoto, Motoki Ochiai and Takemi Fujii

Now Playing

The Kirishima Thing (Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo) is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation