You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 82 minutes · 2036

Drama
Director: Yasujiro Ozu
Writer: Yasujiro Ozu
Cast: Chôko Iida, Shin'ichi Himori, Masao Hayama, Yoshiko Tsubouchi, Mitsuko Yoshikawa, Chishû Ryû, Tomoko Naniwa, Kiyoshi Aono, Bakudankozo and Eiko Takamatsu

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for The Only Son (Hitori misuko) (1936)


© 2017 Riverfront Times

Website powered by Foundation