You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 107 minutes · 2015

Documentary
Official Site: washoku-film.com
Director: Junichi Suzuki
Writer: Junichi Suzuki
Producer: Shunsuke Akabane
Cast: Tyson Cole, Isao Hatano, Tomomi Inada, Noritoshi Kanai, Atsuko Kohata, Yasuo Kumoda, Nobu Matsuhisa, Shigetoshi Nakamura, Keizo Shimamoto and Katsuya Uechi

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for Wa-shoku ~Beyond Sushi~


© 2017 Riverfront Times

Website powered by Foundation